JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Hankkeen keskeiset käsitteet

10.05.21

 

Jaava – Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa -hankkeessa selvitetään, miten vastuullisuus ja yhteiskuntavastuu näkyvät Lapissa matkailun jakamistalouteen pohjautuvassa liiketoiminnassa ja miten liiketoiminnan vastuullisuutta voidaan edistää. Alla olevassa listassa esittelemme tärkeimmät käsitteelliset työvälineemme sekä päätutkimusmenetelmämme.   

Matkailun jakamistalous perustuu digitaalisilla verkkoalustoilla tapahtuvaan toimintaan. Alustapalvelujen ansiosta kuka tahansa voi tarjota kenelle tahansa resurssejaan tai osaamistaan paikasta ja ajasta riippumatta. Jakamistalouden yleistyminen on tuonut uusia palveluntarjoajia matkailualalle, ja samalla haastanut alan perinteisiä toimintatapoja. 

Sosiaalinen toimilupa viittaa jonkin toiminnan hyväksyntään ympäröivän yhteiskunnan taholta. Sosiaalisen toimiluvan vallitessa siihen ei yleensä kiinnitetä sen enempää huomiota. Näkyväksi se nousee usein vasta puuttuessaan. Paikallisyhteisöjen hyväksyntä on matkailutoiminnan yhteydessä paljon puhuttu ja tutkittu aihe. Myös matkailun jakamistalouden moninaiset vaikutukset paikallisyhteisöihin ovat herättäneet paljon keskustelua. Siksi on tärkeää pohtia, millainen matkailun jakamistalous on paikallisesti hyväksyttävää, millä ehdoin toiminta voi saavuttaa sosiaalisen toimiluvan. 

Yhteiskuntavastuu (Corporate Social Responsibility, CSR): Tuotteita ja palveluja suunniteltaessa, tuotettaessa ja tarjottaessa huomioidaan toimintaa ohjaava sääntely sekä ohjataan toiminta kohti sosiaalisia, taloudellisia kulttuurillisia ja ympäristöön liittyviä vastuullisia tavoitteita ja eettisiä toimintatapoja. Vastuullisuuden myötä yritys tulee osaksi ympäröivää yhteisöä. (EU, 2011). 

Arvonluonti on toimintaa, joka tuottaa arvoa tuotteen, palvelun tai muun toiminnan muodossa. Arvon yhteisluonnilla tarkoitetaan uudenlaisia ja vastavuoroisia tapoja luoda yhteisiä merkityksiä, joilla on vaikutuksia esimerkiksi taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kehitykseen. Arvonluonti perustuu siihen, miten vuorovaikutuksessa syntyvä informaatio jalostetaan tiedoksi, uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. 

Toimintatutkimus pyrkii ratkaisemaan käytännön ongelmia yhdessä käytännön toimijoiden ja tutkijoiden kanssa. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, parantaa tai muuttaa ongelmaan liittyviä käytäntöjä lisäämällä tietoa ongelmaan liittyvästä yhteiskunnallisesta ilmiöstä. Tutkimukseen osallistuvat muodostavat yhdessä tutkijoiden kanssa tutkimuksen alusta loppuun asti toimivan kanssatutkijajoukon. 

Lue lisää: 

Garcia-Rosell, J-C. (2017). Vastuullinen matkailu. Teoksessa J. Edelheim & H. Ilola (toim.), Matkailututkimuksen avainkäsitteet (s.229-234). Rovaniemi: Lapland University Press. Matkailututkimuksen avainkäsitteet (ulapland.fi)  

García-Rosell, J-C, & Hakkarainen, M. (2019). Ethnographic action research: A strategy for multistakeholder research and development projects. SAGE Research Methods Cases. doi:10.4135/9781526490377 https://www.researchgate.net/publication/330140697_Ethnographic_Action_Research_A_Strategy_for_Multi-Stakeholder_Research_and_Development_Projects 

Hakkarainen, M. & Jutila, S. (2017). Jakamistalous matkailussa. Teoksessa J. Edelheim & H. Ilola (toim.), Matkailututkimuksen avainkäsitteet (s. 183–187). Rovaniemi: Lapland University Press. Matkailututkimuksen avainkäsitteet (ulapland.fi) 

McColl-Kennedy, J. R. & Cheung, L. (2018). Value Cocreation: Conceptualizations, Origins, and Developments in Vargo, S., & Lusch, R. F. (Eds.). (2018). The sage handbook of service-dominant logic. 

Suopajärvi, L., Umander, K., & Jungsberg, L. (2019). Social license to operate in the frame of social capital exploring local acceptance of mining in two rural municipalities in the European North. Resources Policy64(C). https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101498 

0 kommenttia