MATKAILUN JAKAMISTALOUS

HANKEINFO

Vastuullisuus ja arvonluonti jakamistaloudessa (Jaava) 2020-2022

Jaava-hanke selvittää, miten vastuullisuus ja yhteiskuntavastuu näkyvät Lapissa matkailun jakamistalouteen pohjautuvassa liiketoiminnassa ja miten liiketoiminnan vastuullisuutta voidaan edistää.

Jakamistalouteen pohjautuva liiketoiminta on kasvanut nopeasti, ja yksityishenkilöt ympäri maailman tarjoavat erilaisilla digitaalisilla verkkoalustoilla toisilleen muun muassa asuntoja, tavaroita ja palveluita. Myös Lapissa jakamistalous on arkea, sillä matkailuun kytkeytyy paljon jakamistalouteen liittyvää liiketoimintaa – yhtenä näkyvimpänä ilmiönä asuintilojen lyhytvuokrauksen mahdollistava Airbnb.

Lapin matkailussa kysyntä on viime vuosina ylittänyt perinteisten toimijoiden tarjonnan, mikä on luonut tarpeen ja otolliset puitteet jakamistalouden palveluille – esimerkiksi talvisesongin aikaan jokainen petipaikka alueella on ollut varattu. Toiminnan valtavirtaistuttua erilaiset kysymykset vastuullisuuden ulottuvuuksista ja yhteiskunnallisista vaikutuksista ovat nousseet esille.

Erilaisten alustapalveluiden tarjoajilla, välittäjillä, viranomaisilla, lainsäätäjillä ja kuluttajilla voi olla toisistaan hyvinkin poikkeavia näkemyksiä palveluihin liittyvistä vastuista, velvollisuuksista sekä toiminnan yhteiskuntavastuusta. Tämä on haaste, sillä se vaikuttaa asiakaskokemukseen, palveluiden laatuun sekä kilpailuolosuhteiden tasapuolisuuteen.

Hankkeen tavoitteisiin haetaan vastauksia neljän osatavoitteen ohjaamana. Tavoitteet muodostavat hankkeen työpakettien ydinkysymykset:

Sosiaalinen toimilupa

Millaista osallisuutta sosiaalinen toimilupa edellyttää matkailun jakamistaloudessa?

Yhteiskuntavastuu jakamistaloudessa

Miten yhteiskuntavastuu jäsentyy matkailualan jakamistalouteen kiinnittyvien yritysten toiminnassa?

Arvonluonti jakamistalouden yhteiskehittämisessä

Miten arvoa luodaan jakamistaloudessa eri toimijoiden välisissä suhteissa ja yhteiskehittämisen prosessissa?

Alustat sopimusympäristönä

Mitä on alustan vastuu vertaissopimisen fasilitoinnissa?

Hankkeen tulokset pohjautuvat työpaketeissa tehtäviin aineiston keruisiin ja tutkimukseen sekä työpakettien yhteiseen toimintatutkimusprosessiin. Konkreettisia tuloksia ovat:

  • Matkailun jakamistalouden arvonluonnin mallien kuvantaminen infografeina
  • Tietopaketti alustoja hyödyntäville yrityksille
  • Sosiaalisen toimiluvan ja yritysten yhteiskuntavastuun ulottuvuudet yritysten kilpailuetuna
  • Alustoilla toimivan yrityksen kuluttajavelvoitteet
  • Alustojen ja asiakasyritysten vastuunajakokysymykset kuluttajasuhteissa
  • Tietopaketti alustoilla toimiville kuluttajille
  • Tietopaketti alustavastuun ulottuvuuksista
  • Vertaissopimisen ohjeistus tai suositus kuluttajille
  • Matkailun vastuullisen jakamistaloustoiminnan (paikallinen) malli
  • Populaarit ja tieteelliset artikkelit

Jakamistalouden ilmiöön liittyy kysymyksiä esimerkiksi paikallisesta osallisuudesta, kohdejohtamisesta, alustatoiminnan yritysvastuusta sekä kuluttajansuojasta. Hankkeessa toteutetaan muun muassa media- ja lainopillisia analyysejä sekä kysely- ja haastattelututkimuksia. Tulokset julkaistaan kansainvälisissä tiedejulkaisuissa, kansallisissa populaareissa julkaisuissa, Lapin yliopiston Studia generalia -sarjassa sekä tietopaketteina ja infograafeina alan toimijoille ja kuluttajille.

Hankkeeseen osallistuu useita lappilaisia yrityksiä, ja siinä on mukana neljä väitöskirjatutkijaa sekä kaksi yliopistonlehtoria. Jaava -hanke jatkaa kahdessa aiemmassa hankkeessa tehtyä työtä.

 

Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa (2018-2019)

Lapissa matkailualan kasvu, kuluttajuuden muutos sekä  matkailijoiden kysyntä ovat nostaneet vertaismajoituksen perinteisten hotelli- ja majoitustoiminnan rinnalle. Vertaismajoituksen valtavirtaistuminen on hyötyjen lisäksi tuonut mukanaan myös erilaisia negatiivisia vaikutuksia sekä tehnyt ilmiöön liittyvän sääntely-ympäristön puutteellisuuden näkyväksi. Vertaismajoituksen vaikutukset talouteen, yhteiskuntaan ja paikallisten ihmisten hyvinvointiin ovat herättäneet paljon keskustelua. Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet majoitustoiminnassa -hankkeessa haetaan ratkaisuja, joilla voidaan edistää kestävää majoitustoimintaa monipuolisena yhteistyönä.

Hanke pyrkii vastaamaan matkailuelinkeinon toimintaympäristön muutoksiin ja löytämään ratkaisuja vertaismajoituksen tuomiin haasteisiin. Tavoitteina on 1) tiivistää yhteistyötä ja vuoropuhelua eri osapuolten välillä, 2) edistää yhtenäisiä käytänteitä ja läpinäkyvyyttä, 3) selkeyttää vertaismajoituksen vastuita ja velvollisuuksia, 4) luoda toimialat ja toimijatasot ylittäviä tasapuolisia käytänteitä ja toimintamalleja sekä 5) auttaa perinteisiä matkailuyrityksiä kehittämään innovatiivisempia toimintamalleja liiketoimintaansa.

Hankkeessa on mukana monipuolinen joukko yrityksiä, yhdistyksiä ja yhtiöitä, jotka tuovat erilaisia näkökulmia aiheeseen. Haastattelujen, vertaismajoituksen sääntely-ympäristön kartoituksen ja työpajojen pohjalta laaditaan suositukset kestävän vertaismajoituksen hyvistä käytänteistä.

Hanke jatkaa Jakamistalous matkailussa -hankkeessa tehtyä työtä.

Jakamistalous matkailussa (2016 – 2017)

Jakamistalous matkailussa -hankkeen tavoitteena oli matkailun jakamistalouteen ja yhteisölliseen kuluttamiseen liittyvän osaamisen kasvattaminen matkailualueilla ja -yrityksissä.

Hankkeen toimenpiteenä ensinnäkin kartoitettiin jakamistalouden nykytilaa ja tulevaisuutta yleisesti, matkailuun liittyviä jakamistalouden muotoja sekä jakamistalouden matkailullista toimintaympäristöä ja kenttää Lapissa. Toiseksi hankkeessa selvitettiin fokusryhmähaastattelujen pohjalta paikallisen arjen olemisen ja tekemisen hyödyntämisen mahdollisuuksia ja haasteita matkailussa sekä mahdollisia tulevaisuuden ratkaisuja niihin.

Lappilaiset yritykset voivat hyödyntää hankkeessa tuotettua tietoa ja sen analysoinnin pohjalta saatuja tuotekehitykseen liittyviä ajatuksia ja ideoita omassa liiketoiminnassaan.