JAKAMISTALOUS MATKAILUSSA

Jakamistalouden paikallinen malli

20.09.22

Hankkeemme alussa ja tutkimussuunnitelmassa määrittelimme päätavoitteeksi vastuullisen jakamistalouden paikallisen mallin luomisen. Suunnitelmassa termi paikallinen oli suluissa, mutta hankkeen ja tutkimuksen edetessä vahvistui näkemys siitä, että termin paikka ei suinkaan ole suluissa vaan korostetusti osa mallia.

Matkailun jakamistalous tekee erinomaisen hyvin näkyväksi yhteiskunnan toimintoihin ja rakenteisiin moniulotteisesti kietoutuvan matkailutoimialan luonteen. Matkailun jakamistalouden vaikutuspiirissä olevien erilaisten sidosryhmien joukko on laaja ja kattava läpileikkaus yhteiskunnasta, mukaan lukien myös ei-inhimilliset toimijat, kuten luonto ja algoritmit. Moninaista sidosryhmäjoukkoa on kuvattu Jakamistalouden paikallinen malli -infograafissa.

[pdf-embedder url=”https://shareabletourism.com/files/2022/06/jaava_infograafit_vastuullisuuden-ulottuvuudet.pdf” title=”jaava_infograafit_vastuullisuuden ulottuvuudet”]

 

Infograafin keskiössä ovat jakamistalouden perusosalliset: alustat sekä palveluita tai tuotteita alustoilla tarjoavat ja käyttävät tahot. Perusosallisista lähtien jakamistaloudessa on samanaikaisesti läsnä kansainvälinen, kansallinen, alueellinen, paikallinen ja yksilöiden mikrotason toiminta ja toimijat. Toimintaa myös ohjaavat niin EU:n direktiivit ja sääntely, kansalliset ja alueelliset laki- ja sääntely-ympäristöt, taloyhtiöiden järjestyssäännöt kuin alustojen käyttöehdot.

Toiminnan alueelliset tasot ovat läsnä myös sidosryhmien osalta niin heidän omassa toiminnassaan kuin ilmiön vaikutuksissa. Esimerkiksi taloyhtiöstä on tullut osa matkailun toimijaverkostoa. He voivat omassa toiminnassaan joutua huomioimaan ja seuraamaan omien osakkeen omistajien tai taloyhtiössä vuokralla olevien vertaismajoitustoimintaa, suhteuttamaan sitä kansallisiin ja alueellisiin vertaismajoituksen ohjeistuksiin ja sääntelyyn sekä reagoimaan siihen esimerkiksi yhtiöjärjestyksissä tai järjestyssäännöissä.

Matkailun vastuullinen jakamistalous ei ole kenenkään yksittäisen toimijan ponnistus. Kestävyyden ja vastuullisuuden määrittäminen edellyttää aina yhtä aikaa paikallisten, alueellisten ja kansallisten olosuhteiden kontekstuaalista tarkastelua. Vastuullisuustarkastelussa voidaan lähteä liikkeelle näiden kolmen näkökulman myötä:

  • Toimintaan osallistuvien keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien tunnistaminen tapauskohtaisesti.
  • Toiminnan eri aluetasojen välisten suhteiden ymmärtäminen
  • Keskeisten toimijoiden vastuiden sekä vastuullisuuteen sitoutumisen tunnistaminen.

Jakamistalouden vastuullisuus edellyttää keskeisesti kaikkien ilmiön perusosallisten vastuullisuustoimia. Jakamistalouden palveluntarjoajan tulee tunnistaa oman toiminnan luonne, millaisia vastuita ja velvollisuuksia toiminnan harjoittamiseen liittyy. Apuna toiminnan luonteen tunnistamiseen voi käyttää esimerkiksi Vertaismajoituksen hyvät käytänteet -opasta. Käyttäjän on myös tunnistettava ja tiedostettava, millaista palvelua käyttää ja esimerkiksi millaisia oikeuksia käyttäjällä on jakamistalouden sopimusten näkökulmasta. Tähän hyvä apuna on Jakamistalouden kuluttajaopas. On tärkeää myös tunnistaa alustapalveluita tarjoavien yhtiöiden vastuullisuus, joka tällä hetkellä jää vastuullisuuskeskusteluissa vähäisimpään rooliin.

 

Maria Hakkarainen, yliopistonlehtori Lapin yliopisto, Jaava-hankkeen vastuullinen tutkija

0 kommenttia